Procedury higieniczne dla gabinetów lekarskich

W artykule 11 ustawy Dz. U. z dn. 30.12.2008 rok czytamy, że kierownicy zakładów opieki zdrowotnej oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych (czyli lekarze prowadzący prywatne praktyki) są obowiązani do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. Co to znaczy? Wedle ustawy, muszą umieć ocenić ryzyko wystąpienia zakażenia związanego z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych, monitorować czynniki alarmowe zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywanych świadczeń oraz opracować, wdrożyć i nadzorować procedury zapobiegające zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym dekontaminacji skóry i błon śluzowych lub innych tkanek oraz dezynfekcji wyrobów medycznych oraz powierzchni pomieszczeń i urządzeń (Art. 11 ust. 3).

Z tego zapisu jasno wynika, że to na kierowniku ZOZ-u, czy właścicielu gabinetu ciąży obowiązek opracowania, wdrożenia i nadzorowania procedur sanitarnych

Podstawowy zestaw procedur zawiera:
 • Higienicznego mycia i pielęgnacji rąk
 • Higienicznej dezynfekcji rąk
 • Chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk
 • Postępowania po zranieniu lub kontakcie z materiałem zakaźnym
 • Dezynfekcji i mycia narzędzi oraz sprzętu medycznego wielokrotnego użytku
 • Dezynfekcji i mycia obrotowych narzędzi stomatologicznych
 • Dezynfekcji i sterylizacji końcówek stomatologicznych
 • Mycia i dezynfekcji systemów ssących i ślinociągowych
 • Dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni
 • Mycia i dezynfekcji twardych, zmywalnych powierzchni
 • Dezynfekcji powierzchni skażonych materiałem organicznym
 • Postępowania z odpadami medycznymi
 • Pranie i dezynfekcja bielizny i odzieży ochronnej personelu medycznego oraz nakładek bawełnianych (mopów) do sprzątania
Uprzejmie informuję tych, którzy prowadzą Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską lub Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, że zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, Dz. U. nr 62 z 2001r., poz. 628 z późniejszymi zmianami, każdy podmiot będący wytwórcą odpadów medycznych jest obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi powyżej 100kg rocznie lub do przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach medycznych do 100 kg rocznie.

  Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do utylizacji odpadów nie zwalnia od w/w obowiązku. Przeciwko podmiotowi, który nie wykona postanowień ustawy, może być wszczęte postępowanie administracyjne z art. 61 § 1, 4 KPA, zagrożone karą 5000 zł.

Odpady medyczne rozumie się jako odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

Art. 7 ust 1 - posiadacz odpadów jest zobowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Art. 25.1 - wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów.

Program Gospodarki odpadami jest zatwierdzony w drodze decyzji przez właściwy organ ze względu na miejsce wytwarzania odpadów.

Polecane zestawy środków czystości

Manualna dezynfekcja powierzchni

Powierzchnie, często lekceważone i pomijane w procedurach dezynfekcyjnych, a szczególnie małe powierzchnie przedmiotów wchodzących w kontakt z ciałem pacjenta (klienta), mogą być rezerwuarem drobnoustrojów wywołujących poważne zakażenia. Utrzymanie właściwego poziomu higieny powierzchni zapewnić mogą tylko odpowiednie środki myjące i dezynfekcyjne nie wywołujące obciążenia dla otoczenia, ze względu na konieczność przeprowadzania dezynfekcji w obecności pacjentów (klientów).

więcej >>
ecolab procedury higieniczne medilab procedury higieniczne swish procedury higieniczne anios procedury higieniczne leira procedury higieniczne schulke procedury higieniczne
Kojarz nas ze słowami: środki czytości, chemia profesjonalna, środki dezynfekujące, środki czyszczące, procedury higieniczne
realizacja: WaWMedia 2009