Procedury higieniczne dla gabinetów lekarskich

W artykule 11 ustawy Dz. U. z dn. 30.12.2008 rok czytamy, że kierownicy zakładów opieki zdrowotnej oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych (czyli lekarze prowadzący prywatne praktyki) są obowiązani do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. Co to znaczy? Wedle ustawy, muszą umieć ocenić ryzyko wystąpienia zakażenia związanego z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych, monitorować czynniki alarmowe zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywanych świadczeń oraz opracować, wdrożyć i nadzorować procedury zapobiegające zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym dekontaminacji skóry i błon śluzowych lub innych tkanek oraz dezynfekcji wyrobów medycznych oraz powierzchni pomieszczeń i urządzeń (Art. 11 ust. 3).

Z tego zapisu jasno wynika, że to na kierowniku ZOZ-u, czy właścicielu gabinetu ciąży obowiązek opracowania, wdrożenia i nadzorowania procedur sanitarnych

Podstawowy zestaw procedur zawiera:
 • Higienicznego mycia i pielęgnacji rąk
 • Higienicznej dezynfekcji rąk
 • Chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk
 • Postępowania po zranieniu lub kontakcie z materiałem zakaźnym
 • Dezynfekcji i mycia narzędzi oraz sprzętu medycznego wielokrotnego użytku
 • Dezynfekcji i mycia obrotowych narzędzi stomatologicznych
 • Dezynfekcji i sterylizacji końcówek stomatologicznych
 • Mycia i dezynfekcji systemów ssących i ślinociągowych
 • Dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni
 • Mycia i dezynfekcji twardych, zmywalnych powierzchni
 • Dezynfekcji powierzchni skażonych materiałem organicznym
 • Postępowania z odpadami medycznymi
 • Pranie i dezynfekcja bielizny i odzieży ochronnej personelu medycznego oraz nakładek bawełnianych (mopów) do sprzątania
Uprzejmie informuję tych, którzy prowadzą Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską lub Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, że zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, Dz. U. nr 62 z 2001r., poz. 628 z późniejszymi zmianami, każdy podmiot będący wytwórcą odpadów medycznych jest obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi powyżej 100kg rocznie lub do przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach medycznych do 100 kg rocznie.

  Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do utylizacji odpadów nie zwalnia od w/w obowiązku. Przeciwko podmiotowi, który nie wykona postanowień ustawy, może być wszczęte postępowanie administracyjne z art. 61 § 1, 4 KPA, zagrożone karą 5000 zł.

Odpady medyczne rozumie się jako odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

Art. 7 ust 1 - posiadacz odpadów jest zobowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Art. 25.1 - wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów.

Program Gospodarki odpadami jest zatwierdzony w drodze decyzji przez właściwy organ ze względu na miejsce wytwarzania odpadów.

Polecane zestawy środków czystości

Mycie i odkażanie rąk i ciała

Właściwe zabezpieczenie rąk oraz skóry eliminuje je jako źródło potencjalnego zakażenia. Zabezpieczenie, to nie tylko właściwy środek odkażający, ale również odpowiednie, nie wywołujące alergii preparaty myjące oraz środki pielęgnujące (kremy, balsamy)

więcej >>
ecolab procedury higieniczne medilab procedury higieniczne swish procedury higieniczne anios procedury higieniczne leira procedury higieniczne schulke procedury higieniczne
Kojarz nas ze słowami: środki czytości, chemia profesjonalna, środki dezynfekujące, środki czyszczące, procedury higieniczne
realizacja: WaWMedia 2009