Czym jest wentylacja?

Czym jest wentylacja?

Każde pomieszczenie, w którym przebywają ludzie, wymaga wentylacji. Wentylacja nazywamy wyprowadzanie z pomieszczeń powietrza zużytego o obniżonej zawartości tlenu i wprowadzenie powietrza w założeniu natlenionego. Wymiana powietrza odbywa się poprzez nieszczelności w konstrukcji budynku, które zostały wprowadzone na etapie projektowania, system wentylacji. To jest najprostsza funkcja wentylacji natomiast wraz z charakterem pomieszczenia, funkcją czy występującymi czynnikami system wentylacji będzie również przyjmował różne formy i zadania, od wymiany powietrza przez określony kierunek tej wymiany po zapewnianie bezpieczeństwa usuwając niebezpieczne czynniki.

Rodzaje systemów wentylacji

Systemy wentylacji mogą być naturalne, grawitacyjne i mechaniczne. Systemy naturalne działają przy wykorzystaniu przeciągu. Systemy grawitacyjne działające na zasadach naturalnego poruszania się powietrza w pomieszczeniu przy wykorzystaniu konwekcji i różnicy ciśnień, gdzie „zużyte” powietrze wyprowadzane jest na zewnątrz, a „świeże” powietrze napływa do pomieszczenia otworami kompensacyjnymi. W systemach mechanicznych ruch powietrza jest wymuszony przez mechaniczne części systemu, np. wentylatory. Stosowane są również systemy wentylacji hybrydowej, która przy wyłączonych częściach mechanicznych działa jak wentylacja grawitacyjna a po włączeniu działa na zasadzie systemu wentylacji mechanicznej.

Pomiary sprawności wentylacji

W pomieszczeniach mieszkalnych sprawność wentylacji powinna być sprawdzana raz do roku, kwestie kontroli normuje art. 62 ustawy Prawo Budowlane. Sprawdzania powinna dokonywać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, którą jest mistrz kominiarski. Przy dużych zakładach pracy z systemami wentylacji mechanicznej korzysta się z usług wyspecjalizowanych firm, których pracownicy mają odpowiednie uprawnienia budowlane i regularnie kalibrowany sprzęt pozwalający na kompleksową kontrolę sprawności systemu wentylacji oraz generowanego przez system hałasu. Często przy tej okazji na podstawie otrzymanych wyników dokonywana jest regulacja wentylacji, aby parametry odpowiadały wymaganiom. Po sprawdzeniu wentylacji sporządzany jest protokół, który zawiera przyrównanie stanu faktycznego do wymagań.

Wymagania

Systemy wentylacji muszą spełniać określone wymagania zawarte w określonych ustawach, rozporządzeniach i normach. W sposób ogólny zagadnienie wymagań dotyczących wentylacji reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690). Wymagania dotyczące pomieszczeń mieszkalnych zawarte są w normie PN-83/B-03430. W przypadku zakładów pracy ogólne wymagania znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 Nr 129, poz. 844), natomiast szczegółowe parametry znajdują się przystających dokumentach prawnych i normach. Zachowanie odpowiednich parametrów zapewnia się już na etapie projektowania a prawidłowość założeń projektowych sprawdza odpowiedni rzeczoznawca.